Kasvuvyöhykeperustainen aluekehittäminen nostetaan keskeiseksi aluekehittämisen tavoitteeksi valtioneuvoston kanslian teettämässä laajassa selvityksessä. Kasvuvyöhykkeen keskeinen merkitys on toimia työkaluna erityisesti alueiden markkinoinnissa, investointien houkuttelussa ja eri toimijoiden yhteistyön lisäämisessä yli hallinnollisten rajojen.

Kaupunkikeskusten väliin sijoittuvan kasvuvyöhykkeen tai kasvukäytävän perustana on toimiva liikennejärjestelmä. Kasvuvyöhykkeen kaupunkien välillä on paljon esimerkiksi työssäkäyntiin, opiskeluun, yritystoimintaan ja palvelujen käyttöön liittyviä yhteyksiä ja liikkumista. Suurempien kaupunkien väliin jäävät alueet hyötyvät sijainnistaan pääsemällä mukaan keskusten kasvuun.

Kasvuvyöhykeperustaisessa aluekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään osaoptimoinnilta. Vyöhykkeen keskusten välinen runsas vuorovaikutus vahvistaa alueen kasvupotentiaalia.


Valtioneuvoston kanslia julkaisi äskettäin Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet –raportin, jossa on selvitetty kasvuvyöhykkeiden merkitystä ja niiden kehittämistarpeita. Tietopohjana on käytetty tilastoja, paikkatietoja, aluekehittäjien ja yritysten näkemyksiä sekä kansainvälisiä vertailukohteita. Vyöhykkeiden muutoksia on lähestytty mm. väestön, muuttoliikkeen, työllisyyden, työpaikkakehityksen, rakentamisen ja yritysten kehitysnäkymien kautta.

Tulokset tarjoavat välineitä arvioida vyöhykkeitä ja suunnata kehittämistoimia siten, että vyöhykkeillä tapahtuva vuorovaikutus voidaan ottaa huomioon maakuntauudistuksen ja muiden muutosten yhteydessä.

Linkki raporttiin:

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=19701