Städer i Norra tillväxtzonen står i främsta linjen för att utnyttja blockkedjeteknik. Pilotprojektet som genomförs tillsammans med DBE Core Oy startades i januari 2020. Målet med det digitala pilotprojektet är att underlätta beställningsprocesser och att främja samarbetet mellan städerna.

Målet med pilotprojektet som utnyttjar blockkedjeteknik är att främja konkurrenskraften av nätverksstäderna i Nordisk tillväxtzon. I praktiken är det frågan om automatisering av affärsverksamhetsprocesser vilken berör flera aktörer. 

– Projektmålet är att klargöra och konkretisera allt det som kan göras med hjälp av blockkedjetekniken. I framtiden kan städerna på den gemensamma plattformen hantera digitala processer – göra elektroniskt det som nu görs manuellt och kräver mer arbete, berättar Karri Mikkonen från DBE Core Oy. 

Digitaliseringen och blockkedjetekniken underlättar samarbetet mellan aktörerna genom att möjliggöra användningen och informationssökningen för flera parter samtidigt. Det av DBE Core utvecklade, decentraliserade blockkedjenätverket kopplar ihop beställarnas och leverantörernas verksamhetsstyrningssystem.

Plattformen består av ett krypterat nätverk som byggts upp på Internet med hjälp av blockkedjetekniken och kombinerar system genom ett gemensamt språk. Delar av plattformen har tidigare testats bland annat i nationella forskningsprojekt. 

– På nätet förblir datan sparad och finns tillgänglig för alla parter. Samtidigt lämnas ett digitalt spår om beställningsprocessens gång till användaren. 

Pilotprojektet som finansieras av Nordisk tillväxtzon är ett av de teknologirelaterade och innovativa genomförandena som främjas av samarbetsnätverket. Av städerna i Nordisk tillväxtzon är det Esbo och Åbo som medverkar i projektets första fas som genomförs mellan januari och mars.

– Målet är att vårt pilotprojekt skulle utvidga sig till städernas gemensamma plattform och att det kan kopieras på den internationella marknaden, berättar Mikkonen. Plattformen är baserad på PEPPOL-systemet som är standardiserat och som sådant lämpligt för internationell användning.

 

Resurser till rätta platser

Digitala lösningar sparar tid och möda vid olika inköps- och konkurrensutsättningsprocesser. Genom automatiseringen och blockkedjetekniken kan man på lång sikt spara städernas resurser.

– En kommuns viktigaste uppgift är att betjäna dess invånare. Tekniken som nu testas ger besparingar och förbättrar tjänster: resurserna kan riktas dit där de mer behövs, säger Åbo stads projektledare Tapio Järvenpää

Lämpliga lokala utmaningar för projektet söktes i kommunerna i Nordisk tillväxtzon. Projektet startades med en workshop där det kartlagdes olika användningsmål där lösningen skulle hittas med blockkedjetekniken. Esbo och Åbo är bland de första städerna i världen som testar blockkedjetekniken. 

– Vi har redan länge varit intresserade av användningsmöjligheterna för blockkedjetekniken. Vi konstaterade att pilotprojektet nu har kommit så långt att vi kan komma med och testa systemet, berättar Esbo stads servicechef Pasi Ojaniemi som ansvarar för lokalt genomförande av pilotprojektet.

Den nya tekniken kan bland annat bidra till spårning av data. Till exempel uppföljning av beställningar och leveranser samt informationsdelning har tidigare krävt mycket manuellt arbete.

– Då finns också alltid risken för mänskliga fel. En blockkedja ger pålitligare information, vilket å sin sida förser verksamheten med säkerhet och på läng sikt också leder till bättre förutsebarhet, berättar Ojaniemi. När systemet utvecklas vidare kan man t.ex. bli beredd för ökad åtgång och meddela leverantören direkt om att behoven ändras. 

Blockkedjan möjliggör informationsdelningen mellan kommunerna och starkare samarbete än tidigare. 

– Samarbetet som görs i Nordisk tillväxtzon är ett bra exempel på hur informationsdelning och samarbete mellan kommuner nyttjar alla parter, summerar Järvenpää.